Home Aktuálne články Anemický syndróm – chudokrvnosť a TČM

Anemický syndróm – chudokrvnosť a TČM

Čo je anémia a čo všetko spadá pod tento pojem?

Anémia je definovaná znížením koncentrácie hemoglobínu v 1 litri periférnej krvi na hodnotu nižšiu ako 135 g u mužov a menej ako 120 g u žien. Nižšia hodnota hemoglobínu je sprevádzaná zníženým hematokritom (pomer hemoglobínu k celkovému objemu krvi) a poklesom počtu erytrocytov – červených krviniek. Anémia je syndróm, na vzniku ktorého sa podieľajú viaceré príčiny. Možno ju definovať ako poruchu prenosu kyslíka tkanivám. Kyslík je dodávaný tkanivám po naviazaní na hemoglobín, ktorého množstvo je znížené a tým vzniká tkanivová hypoxia (nedostatok kyslíka), čo zapríčiňuje pocit únavy pri fyzickej námahe a pocit ťažkých nôh aj rúk.

Najznámejšie sú anémie spôsobené nedostatkom železa, medi, kyseliny listovej alebo vitamínu B12. Anémia sa môže rozvinúť aj po silnom traumatickom krvácaní či vnútornom krvácaní. Jednoducho povedané, chudokrvnosť má dva rozmery, kvalitatívny a kvantitatívny. Buď je krvi málo alebo je nekvalitná.

Západná medicína delí anémie podľa príčiny a spôsobu vzniku nasledovne:

a) Anémie z poruchy tvorby erytrocytov:

 • z poruchy syntézy hému
 • z poruchy syntézy globínu
 • z poruchy syntézy DNA
 • aplastické anémie
 • dysplastické (dyserytropoetické) anémie

b) Anémie zo zvýšených strát erytrocytov:

 • korpuskulárne hemolytické anémie
 • extrakorpuskulárne hemolytické anémie

c) Akútne posthemoragické anémie

Sideropenická anémia a anémia chronických chorôb sú najčastejšie sa vyskytujúcimi anémiami vôbec. Sideropenická anémia je anemický syndróm, ktorý vzniká na základe nedostatku železa, ako jedného zo základných prvkov potrebných pri výstavbe hému. V organizme dospelého človeka sa nachádza 3,5–5 g železa (Fe) vo forme funkčného (hemoglobín, myoglobín, cytochrómy, katalázy a peroxidázy), transportného a zásobného železa (transferínové Fe, feritin a emosiderin). Nutričné anémie - z nedostatku základných stavebných komponentov molekuly hému postihujú asi 1/3 obyvateľstva Zeme. Anémie chronických chorôb (ACHCH)  - sprevádzajúce nádory a chronické zápalové procesy postihujú najmä obyvateľov vyspelých krajín.

Na prvý pohľad by sa zdalo logické, že pri anémii je málo ako erytrocytov (červených krviniek), tak aj hemoglobínu (krvného farbiva). To však nemusí byť pravda. Počet erytrocytov nemusí korelovať s hodnotou hemoglobínu. U niektorých typov mikrocytových anémií môže byť dokonca aj zvýšený (napr. u talasémie). Pri tzv. relatívnej anémii môžu byť hodnoty  hemoglobínu a hematokritu (Ht) znížené relatívne ako následok zvýšeného množstva cirkulujúcej plazmy (napr. v gravidite). Na druhej strane dehydratovaný pacient so zdanlivo normálnymi hodnotami krvného obrazu môže byť anemický. Starší pacienti sú pri anémii ohrození vystupňovaním srdcovej ischémie až zlyhaním srdca. Preto je dôležité sledovať krvný obraz v prípade, že dlhšie cítime malátnosť, slabosť, únavnosť, zníženú pracovnú výkonnosť, palpitácie, bolesti hlavy, poruchy spánku a koncentrácie, hučanie v ušiach, zvýšenú citlivosť na chlad, nechutenstvo.

Pohľadu západnej medicíny na anémiu som venovala veľký priestor, aby som ukázala ako podrobne sa vie pomocou biochemických vyšetrení pozrieť na zloženie krvi a tým aj určiť znížené alebo zvýšené hodnoty jednotlivých stavebných prvkov krvi. Často však pri tom skončí a ťažké stavy anémie nevie liečiť, jedine transfúziou. Ak však organizmus nepodporíme a nedoplníme existujúce oslabenia, po krátkom čase sa krv opäť “ rozpadne”.

TČM vidí anémiu len cez príznaky - symptómy. V konečnom dôsledku každý typ anémie sa prejaví podobnými základnými symptómami, ktoré sme spomínali už vyššie. Príčiny vidí TČM buď v nedostatočnej tvorbe kvalitnej krvi a /alebo v tom, že tok Qi  je zablokovaný alebo došlo k úbytku Qi – vitálnej energie tela. Preto základnou liečebnou metódou je vždy doplnenie krvi, rozhýbanie krvi a Qi, čo môžeme považovať za „vrcholok“ ochorenia. A vyživenie organizmu a doplnenie Qi do oslabených orgánov, ktoré sa na ochorení spolupodieľajú – „koreň ochorenia“. Vyšetrením ďalších pridružených špecifických symptómov sa liečebná metóda doplní a napasuje na aktuálny stav pacienta. K tomu terapeut využíva diferenciálnu diagnostiku podľa TČM.

Anémia spôsobená nedostatočnou tvorbou krvi kostnou dreňou je podľa TČM spôsobená oslabením Obličiek, ktoré okrem iného vyživujú kosti a zodpovedajú za ich kvalitu. Existuje až päť rôznych syndrómov, ktoré toto ochorenie zapríčiňujú:

 • súčasná prázdnota Qi a krvi
 • prázdnota yangu Sleziny-Obličiek (chlad)
 • prázdnota yinu Pečene-Obličiek (prázdna horúčosť)
 • súčasná prázdnota yinu a yangu (celkové vyčerpanie)
 • akútne postihnutie nadmernou plnou horúčosťou (t.j. akútna aplastická anémia, častá u mladých ľudí po prekonaní horúčkovitého ochorenia...)

Orgány súvisiace s krvou sú Slezina, Pečeň a Srdce. Slezina sa podieľa na kvalite krvi, Srdce a Pečeň na jej distribúciu po organizme a tým jeho vyživenie. Slezina hrá veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe krvi, pretože živinami z potravy obohacuje krv. Ak  je funkcia Sleziny dlhodobo oslabená, má to vplyv aj na kvalitu krvi. Ľudia s celiakiou alebo chronickou pankreatitídou sú často anemickí. Preto je vždy dôležité dopĺňať Qi Žalúdka a podporovať Slezinu a to najmä u žien. Dôležitá je kvalita a pravidelnosť stravovania.

Skutočne, nie každému pomôže užívanie železa, vitamínu B12 alebo kyseliny listovej. Hlavne u starých ľudí je liečba ďaleko náročnejšia a komplexnejšia.

Citácie: Adriana Kafková, Klinika hematológie a onkohematológie FN LP a LF UPJŠ, Košice